Skip to main content

กฎทางเทคนิคสำหรับแหล่งจ่ายไฟ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกฎทางเทคนิคระหว่าง TDP ของโปรเซสเซอร์และอะแดปเตอร์ GPU สำหรับการกำหนดค่าแบบต่างๆ เมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟแต่ละประเภท

 • สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 750 วัตต์:
  การกำหนดค่าGPUTDP ของโปรเซสเซอร์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด2120/155/180/200 วัตต์
  3120 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด2120/155/180/200 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด (ไดรฟ์ 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ว่าง 2 ชุด)3120 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด1120/155/180/200 วัตต์
  2120 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (ว่าง)3120 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด1120 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (ไดรฟ์ 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ว่าง 4 ชุด)2120 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้า2120/155/180/200 วัตต์
  3120 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้า1120 วัตต์
 • สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 1,100 วัตต์:
  การกำหนดค่าGPU สูงสุดTDP ของโปรเซสเซอร์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด2120/155/180/200 วัตต์
  3120 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด2120/155/180/200 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด (ไดรฟ์ 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ว่าง 2 ชุด)3120 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด2120/155/180/200 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (ว่าง)3120 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด2120/155/180/200 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (ไดรฟ์ 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ว่าง 4 ชุด)3120 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้า2120/155/180/200 วัตต์
  3120 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้า2120/155/180/200 วัตต์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงกฎทางเทคนิคสำหรับ TDP ของโปรเซสเซอร์และการกำหนดค่าที่รองรับเมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟประเภทต่างๆ

 • สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 550 วัตต์:

  การกำหนดค่าที่สนับสนุนTDP ของโปรเซสเซอร์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด120/155 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้าและไม่มี GPU ติดตั้ง120/155 วัตต์
 • สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 750 วัตต์:
  การกำหนดค่าที่สนับสนุนTDP ของโปรเซสเซอร์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด + ไดรฟ์ NVMe กลาง120/155/180/200 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด + ไดรฟ์ NVMe SAS/SATA ด้านหลัง120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด120/155/180/200/225/240 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด + ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด120/155/180/200 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด + ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด + ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง120 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้าและไม่มี GPU ติดตั้ง120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้าและไม่มีการติดตั้ง GPU120/155 วัตต์
 • สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 1,100 วัตต์:
  การกำหนดค่าที่สนับสนุนTDP ของโปรเซสเซอร์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด + ไดรฟ์ NVMe กลาง120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด + ไดรฟ์ NVMe SAS/SATA ด้านหลัง120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด + ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด + ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด + ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด + ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง + ไดรฟ์ NVMe กลาง120/155 วัตต์
  ช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด + ไดรฟ์ NVMe กลาง120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้าและไม่มีการติดตั้ง GPU120/155/180/200/225/240/280 วัตต์
  ตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด ไม่มีไดรฟ์ด้านหน้าและไม่มี GPU ติดตั้ง120/155/180/200/225/240/280 วัตต์