Skip to main content

กฎทางเทคนิคสำหรับอะแดปเตอร์ GPU

สำหรับ NVIDIA Tesla T4 และ NVIDIA A2 กฎการติดตั้ง GPU สองและสามตัว มีดังนี้:

สำหรับ GPU สองตัว:
 • ลำดับความสำคัญของช่องเสียบ PCIe สำหรับติดตั้ง GPU คือ: ช่องเสียบ PCIe 1, ช่องเสียบ PCIe 3, ช่องเสียบ PCIe 2

 • ต้องเลือกพัดลมประสิทธิภาพสูง

 • ไม่รองรับส่วนประกอบไดรฟ์ภายในและตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

 • ไม่รองรับอะแดปเตอร์ SSD PCIe

 • TDP สูงสุดสำหรับ CPU คือ 180 วัตต์

สำหรับ GPU สามตัว:
 • หากมีการติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก เซิร์ฟเวอร์จะรองรับอะแดปเตอร์ GPU สูงสุดสองตัวใน PCIe ช่อง 2 และช่อง 3

 • ลำดับความสำคัญของช่องเสียบ PCIe สำหรับติดตั้ง GPU คือ: ช่องเสียบ PCIe 1, ช่องเสียบ PCIe 3, ช่องเสียบ PCIe 2

 • ต้องเลือกพัดลมประสิทธิภาพสูง

 • ไม่รองรับส่วนประกอบไดรฟ์ภายในและตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

 • ไม่รองรับอะแดปเตอร์ SSD PCIe

 • รองรับได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ดังนี้ ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด, ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด (ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ HDD ว่าง 2 ชุด), ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ HDD ว่าง 4 ชุด) หรือไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ HDD ว่าง 4 ชุด)

  • สำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด (ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ HDD ว่าง 2 ชุด) หากมีการติดตั้ง HDD ในช่องเสียบ 0-5 ควรติดตั้งแผงครอบเดี่ยวขนาด 2.5 นิ้ว 1 ชุด สองตัวในช่องเสียบ 6 และ 7

  • สำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ HDD ว่าง 4 ชุด) หากมีการติดตั้ง HDD ในช่องเสียบ 0-5 ควรติดตั้งแผงครอบเดี่ยวขนาด 2.5 นิ้ว 1 ชุด สี่ตัวในช่องเสียบ 6, 7, 8 และ 9

  • สำหรับไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ HDD ว่าง 4 ชุด) หากมีการติดตั้ง HDD ในช่องเสียบ 0-5 ควรติดตั้งแผงครอบเดี่ยวขนาด 2.5 นิ้ว 1 ชุด สี่ตัวในช่องเสียบ 6, 7, 8 และ 9

ตารางต่อไปนี้แสดงกฎทางเทคนิคระหว่างอะแดปเตอร์ GPU Tesla T4/NVIDIA A2 และค่า TDP ของโปรเซสเซอร์สำหรับการกำหนดค่าแบบต่างๆ
การกำหนดค่าที่รองรับสำหรับไดรฟ์ภายในแบ็คเพลนด้านหน้าอะแดปเตอร์ GPU NVIDIA Tesla T4/ NVIDIA A2TDP ของโปรเซสเซอร์อุณหภูมิโดยรอบที่รองรับ
 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

 • ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

2120/155/180 วัตต์สูงสุด 30°C
 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ว่าง 2 ชุด

 • ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + ช่องใส่ไดรฟ์ว่าง 4 ชุด

3120 วัตต์สูงสุด 30°C
สำหรับ NVIDIA Quadro P620 กฎการติดตั้ง GPU หนึ่งถึงสามตัวจะเหมือนกัน ดูรายละเอียดต่อไปนี้:
 • หากมีการติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก เซิร์ฟเวอร์จะรองรับอะแดปเตอร์ GPU สูงสุดสองตัวใน PCIe ช่อง 2 และช่อง 3

 • ลำดับความสำคัญของช่องเสียบ PCIe สำหรับติดตั้ง GPU คือ: ช่องเสียบ PCIe 1, ช่องเสียบ PCIe 3, ช่องเสียบ PCIe 2

 • ต้องเลือกพัดลมประสิทธิภาพสูง

 • ไม่รองรับส่วนประกอบไดรฟ์ภายในและตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

 • ไม่รองรับอะแดปเตอร์ SSD PCIe

 • TDP สูงสุดสำหรับ CPU คือ 225 วัตต์

ตารางต่อไปนี้แสดงกฎทางเทคนิคระหว่างอะแดปเตอร์ GPU NVIDIA Quadro P620 และ TDP ของโปรเซสเซอร์สำหรับการกำหนดค่าแบบต่างๆ
การกำหนดค่าที่รองรับสำหรับไดรฟ์ภายในแบ็คเพลนด้านหน้าอะแดปเตอร์ NVIDIA Quadro P620TDP ของโปรเซสเซอร์อุณหภูมิโดยรอบที่รองรับ
 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

 • ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

3120/155/180/200/225 วัตต์สูงสุด 35°C