Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ GPU

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • อะแดปเตอร์ GPU อาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
  2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  3. หากคุณเปลี่ยนอะแดปเตอร์ GPU จากส่วนประกอบตัวยก 1 หรือตัวยก 2 ให้ถอดส่วนประกอบตัวยกที่อยู่ติดกันออกเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดดู ถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง
  4. ถอดสายไฟ GPU ดู อะแดปเตอร์ GPU (อุปกรณ์เสริม) หากขั้วต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดกันฝุ่นกลับเข้าที่
   หมายเหตุ
   • หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ให้ปลดสลักทั้งหมดหรือแถบปลดแถบบนขั้วต่อสายออกก่อน การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายออกจะสร้างความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

   • ขั้วต่อบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ของคุณอาจดูแตกต่างไปจากขั้วต่อในภาพประกอบ แต่มีขั้นตอนการถอดเหมือนกัน

    1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ

    2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย

   รูปที่ 1. การถอดสายออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)
 2. ถอดส่วนประกอบตัวยกที่มีการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)
  หมายเหตุ
  ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ส่วนประกอบตัวยก 1 เป็นตัวอย่าง ส่วนประกอบตัวยกอื่นๆ มีขั้นตอนที่คล้ายกัน โปรดดู ถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง
  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  Removing the riser assembly
  1. กดสลักบนโครงยึดตัวยก
  2. จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี
   หมายเหตุ
   หากคุณจะถอดอะแดปเตอร์ GPU บนส่วนประกอบตัวยก 3 ให้ยกส่วนประกอบตัวยกขึ้นเล็กน้อย และถอดสายออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ก่อน
 3. ถอดอะแดปเตอร์ GPU ออกจากโครงยึดตัวยก
  รูปที่ 3. การถอดอะแดปเตอร์ GPU
  Removing the GPU adapter
  1. หมุนสลักตัวยึดอะแดปเตอร์ GPU ไปที่ตำแหน่งเปิด
  2. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ GPU และค่อยๆ ดึงออกจากช่องเสียบ PCIe

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube