Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ภายใน

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ภายใน

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ RAID ภายในไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ RAID ภายในออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ถอดส่วนประกอบใดๆ ที่อาจกีดขวางการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ภายใน
 3. จัดแนวสลักบนถาดให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง วางอะแดปเตอร์ RAID ภายในลงแล้วค่อยๆ เลื่อนไปในทิศทางตามภาพเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ภายใน
  Internal RAID adapter installation

 4. เชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA ภายใน ดู การเดินสายอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA และ การเดินสายแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว (สัญญาณ)

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ติดตั้งส่วนประกอบที่คุณถอดออกสำหรับการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ภายใน

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube