Skip to main content

ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

หมายเหตุ
โครงยึดตัวยกในภาพประกอบด้านล่างอาจดูแตกต่างจากโครงยึดตัวยกของคุณ

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดสายของโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากแผงระบบ
  หมายเหตุ
  • หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากแผงระบบ ให้ปลดสลักหรือแถบปลดล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลก่อน การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ

  • ขั้วต่อบนแผงระบบของคุณอาจดูแตกต่างจากขั้วต่อในภาพประกอบ แต่มีขั้นตอนการถอดเหมือนกัน

   1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ

   2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย

  รูปที่ 1. การถอดสายพอร์ตอนุกรม
  Disconnecting the serial port cable

 3. ถอดโครงยึดตัวยกออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การถอดโครงยึดตัวยก
  Removing the riser bracket
 4. เปิดสลักยึดและถอดโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากโครงยึดตัวยก
  รูปที่ 3. การถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม
  Removing the serial port module
 5. (ไม่บังคับ) หากคุณต้องการเปลี่ยนโครงยึดพอร์ตอนุกรม ให้ใช้ประแจ 5 มม. เพื่อถอดสายพอร์ตอนุกรมออกจากโครงยึด
  รูปที่ 4. การแยกชิ้นส่วนโมดูลพอร์ตอนุกรม
  Disassembling the serial port module

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรม อะแดปเตอร์ PCIe หรือโครงยึดช่องเสียบ PCIe ตัวใหม่เพื่อปิดช่อง โปรดดู ติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรม และ ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่มีตำหนิ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง