Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + กลาง + ด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง พร้อมแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ตรงกลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง และแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

อะแดปเตอร์ 16i

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน
Backplane signal cable routing
รูปที่ 2. การเดินสายไฟแบ็คเพลนตรงกลาง/ด้านหลัง
Rear backplane power cable routing
จากไปยังจากไปยัง
1 แบ็คเพลน 4: SASแบ็คเพลน 1: SAS 11 แบ็คเพลน 4: PWRตัวยก 2: PWR1, PWR2
2 แบ็คเพลน 1: SAS 0อะแดปเตอร์ 16i
  • Gen 4: C0

  • Gen 3: C0C1

2 แบ็คเพลน 5: PWR
  • ออนบอร์ด: สายไฟ GPU

  • ออนบอร์ด: สายไฟแบ็คเพลน

  • ออนบอร์ด: สาย Sideband แบ็คเพลน

2 แบ็คเพลน 5: SAS
  • Gen 4: C1

  • Gen 3: C2