Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + ด้านหลัง: (8 SAS/SATA + 4 NVMe) + 4 SAS/SATA

หัวข้อนี้จะให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับการกำหนดค่า (8 SAS/SATA + 4 NVMe) + 4 SAS/SATA โดยใช้แบ็คเพลนด้านหน้า AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

อะแดปเตอร์ 16i RAID/HBA

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสาย SAS/SATA
Front/Rear backplane signal cable routing
รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe
Middle backplane power cable routing
จากไปยังจากไปยัง
1 แบ็คเพลน 1: SAS 0, SAS 1อะแดปเตอร์ 16i
  • Gen 4: C0

  • Gen 3: C0C1

1 แบ็คเพลน 1: NVMe 8-9ออนบอร์ด: PCIe 2
2 แบ็คเพลน 4: SAS
  • Gen 4: C1

  • Gen 3: C2

2 แบ็คเพลน 1: NVMe 10-11ออนบอร์ด: PCIe 1