Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟและ PIB

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟและ PIB

ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดระบบติดสว่าง และบันทึกเหตุการณ์ “แหล่งจ่ายไฟ 1 สูญเสียกระแสไฟขาเข้า” แสดงขึ้น

ในการแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการดังนี้:
  1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับสายไฟดีแล้ว

  2. สายไฟเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินสำหรับเซิร์ฟเวอร์อย่างเหมาะสม

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟ AC มีเสถียรภาพอยู่ภายในช่วงที่รองรับ

  4. สลับแหล่งจ่ายไฟเพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นจากแหล่งจ่ายไฟ 1 หรือไม่ หากปัญหาเกิดจากแหล่งจ่ายไฟ 1 ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่ชำรุด

  5. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากบันทึกเหตุการณ์ “แหล่งจ่ายไฟ 1 สูญเสียกระแสไฟขาเข้า” ยังคงอยู่ ให้เปลี่ยน PIB

ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดระบบติดสว่าง และบันทึกเหตุการณ์ “แหล่งจ่ายไฟ 2 สูญเสียกระแสไฟขาเข้า” แสดงขึ้น

ในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบว่า:
  1. แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับสายไฟอย่างเหมาะสม

  2. สายไฟเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินสำหรับเซิร์ฟเวอร์อย่างเหมาะสม

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟ AC มีเสถียรภาพอยู่ภายในช่วงที่รองรับ

  4. สลับแหล่งจ่ายไฟเพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นจากแหล่งจ่ายไฟ 2 หรือไม่ หากปัญหาเกิดจากแหล่งจ่ายไฟ 2 ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่ชำรุด

  5. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์และดูว่าปัญหาเป็นอย่างไร และปฏิบัติตามการดำเนินการที่แนะนำในบันทึกเหตุการณ์เพื่อแก้ไขปัญหา