Skip to main content

การเดินสายภายใน

โปรดดูข้อมูลวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบที่ระบุที่ส่วนนี้

ในการเชื่อมต่อสาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
 • ปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดสายภายใน

 • อ้างอิงเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสาย เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณควรเดินสายก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์

 • ตัวระบุสายบางสายจะพิมพ์อยู่บนสายที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เสริม ให้ใช้ตัวระบุนั้นเพื่อเชื่อมต่อสายต่างๆ เข้ากับขั้วต่อที่ถูกต้อง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ถูกหนีบและไม่บดบังขั้วต่อหรือกีดขวางส่วนประกอบใดๆ บนส่วนประกอบแผงระบบ

 • ดูให้แน่ใจว่าสายที่เกี่ยวข้องสอดผ่านคลิปรัดสายเคเบิล

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายต่อไปนี้เดินผ่านโครงยึดผนังสำหรับสายเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ที่ดียิ่งขึ้น

  • สายสัญญาณที่เชื่อมต่อแบ็คเพลนด้านหน้าและขั้วต่อ PCIe 1/2 บนแผงโปรเซสเซอร์

  • สายสัญญาณที่เชื่อมต่อแบ็คเพลนด้านหลังหรือตัวยก 3 และขั้วต่อ PCIe 1/2/3/4 บนแผงโปรเซสเซอร์

  • สายไฟและสายสัญญาณของแผงพัดลม

  รูปที่ 1. ตัวอย่างการเดินสายผ่านโครงยึดผนังสำหรับสาย
  Example of cable passing through cable wall brackets
หมายเหตุ
ปลดสลัก แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเมื่อคุณถอดสายออกจากส่วนประกอบแผงระบบ การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนส่วนประกอบแผงระบบซึ่งมีความเปราะบาง ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์หรือแผง I/O ระบบ