Skip to main content

รายการอะไหล่

ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้รายการอะไหล่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  2. คลิก Parts (อะไหล่)

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น บางชิ้นส่วนมีในบางรุ่นเท่านั้น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
  • T1: บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า (CRU) ระดับ 1 การเปลี่ยน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • T2: บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า (CRU) ระดับ 2 คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • F: ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU) ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • C: ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่
รายละเอียดรุ่นรายละเอียดรุ่น
1 ฝาครอบด้านบนT141 แผงโปรเซสเซอร์F
2 โครงยึดผนังด้านหลังT142 แผง I/O ระบบF
3 ชุดแหล่งจ่ายไฟT143 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoTF
4 แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 7 มม.C44 PIBF
5 ไดรฟ์ขนาด 7 มม.T145 การ์ด MicroSDT1
6 ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่องT146 โปรเซสเซอร์F
7 โมดูล OCPT147 โมดูลหน่วยความจำT1
8 ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่องT148 แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)C
9 ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่องT149 ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงรูปตัว TF
10 โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAIDT150 ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 2UF
11 ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAIDT151 แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2T1
12 แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่องT152 ไดรฟ์ M.2T1
13 แบ็คเพลนไดรฟ์กลาง/ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่องT153 คลิปยึด M.2T1
14 แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่องT154 แผงครอบแผ่นกั้นลม GPUC
15 แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่องT155 แผ่นกั้นลมเสริม (สำหรับแผ่นกั้นลม GPU)T1
16 แบ็คเพลนตัวขยายด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่องT156 แผงครอบแผ่นกั้นลมมาตรฐานT1
17 แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่องT157 แผ่นกั้นอากาศ GPUT1
18
แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง:
  • แบ็คเพลนของไดรฟ์ 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

  • แบ็คเพลนของไดรฟ์ 12 x AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว

  • แบ็คเพลนตัวขยายขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

T158 ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่องT1
19 แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 8 ช่องT159 แผ่นกั้นลมมาตรฐานC
20 พัดลมระบบT160 ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่องT1
21 ตัวครอบพัดลมระบบT161 การ์ดตัวยก (LP)T2
22 สวิตช์ป้องกันการบุกรุกT162 ตัวครอบตัวยก 3/4 4LPT1
23 อะแดปเตอร์/ตัวขยาย CFF RAIDT263 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (2FH + 7 มม.)T1
24 สลักแร็คด้านขวาพร้อมโมดูล I/O ด้านหน้าT164 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (1U)T1
25 สลักแร็คด้านขวาแบบมาตรฐานT165 แบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม.T2
26 สลักแร็คด้านซ้ายพร้อม VGA และพอร์ตการวินิจฉัยภายนอกT166 ตัวครอบตัวยก 3T1
27 สลักแร็คด้านซ้ายพร้อมพอร์ตการวินิจฉัยภายนอกT167 ตัวครอบตัวยก 1 หรือตัวยก 2T1
28 สลักแร็คด้านซ้ายพร้อมพอร์ต VGAT168 ตัวครอบตัวยก 1UT1
29 สลักแร็คด้านซ้ายแบบมาตรฐานT169 อะแดปเตอร์ PCIeT1
30 โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัยในตัวT170 โมดูลพอร์ตอนุกรมT1
31 แผงการวินิจฉัยในตัวT171 ตัวยก FH 1T2
32 โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงตัวดำเนินการด้านหน้าT172 การ์ดตัวยก 1 และ 2T1
33 ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วT173 การ์ดตัวยก 3T2
34 ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วT174 ตัวเครื่องที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วF
35 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (1 ช่อง)C75 ตัวเครื่องที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วF
36 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (4 ช่อง)C76 การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้าT1
37 ฝานิรภัยC77 ตัวครอบอะแดปเตอร์ด้านหน้าT1
38 หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกT178 การ์ดตัวยก 5T2
39 แผงครอบไดรฟ์ 2.5 นิ้ว (1 ช่อง, 4 ช่อง หรือ 8 ช่อง)C79 การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหลังT1
40 แผงพัดลมF80 อะแดปเตอร์ NIC การจัดการT1