Skip to main content

รายการอะไหล่

ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้รายการอะไหล่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
 1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 2. คลิก Parts

 3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น บางชิ้นส่วนมีในบางรุ่นเท่านั้น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
 • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

 • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU): ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

 • ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่
ดรรชนีรายละเอียดCRU ระดับ 1CRU ระดับ 2FRUชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
 1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 2. คลิก Parts

 3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

1ฝาครอบด้านบน   
2โครงยึดผนังด้านหลัง   
3ชุดแหล่งจ่ายไฟ   
4ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
5ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
6ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง   
7โมดูล OCP   
8ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง   
9ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง   
10โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
11ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
12แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง   
13แบ็คเพลนของไดรฟ์กลาง/ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง   
14แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง   
15แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง   
16แบ็คเพลนตัวขยายด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง   
17แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง   
18
แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง:
 • แบ็คเพลนของไดรฟ์ 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลนของไดรฟ์ 12 x AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลนตัวขยายขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

   
19แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 8 ช่อง   
20พัดลมระบบ   
21ตัวครอบพัดลมระบบ   
22สวิตช์ป้องกันการบุกรุก   
23อะแดปเตอร์ CFF RAID/ตัวขยาย   
24สลักแร็คด้านขวาพร้อมโมดูล I/O ด้านหน้า   
25สลักแร็คด้านขวาแบบมาตรฐาน   
26สลักแร็คด้านซ้ายพร้อม VGA และพอร์ตวินิจฉัยภายนอก   
27สลักแร็คด้านซ้ายพร้อมพอร์ตวินิจฉัยภายนอก   
28สลักแร็คด้านซ้ายพร้อมพอร์ต VGA   
29สลักแร็คด้านซ้ายแบบมาตรฐาน   
30โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัยในตัว   
31แผงการวินิจฉัยในตัว   
32โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงตัวดำเนินการด้านหน้า   
33ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว   
34ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว   
35แผงครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (1 ช่อง)   
36แผงครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (4 ช่อง)   
37ฝานิรภัย   
38หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก   
39ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (1 ช่อง, 4 ช่อง หรือ 8 ช่อง)   
40แผงพัดลม   
41แผงโปรเซสเซอร์   
42แผง I/O ระบบ   
43โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT   
44PIB   
45การ์ด MicroSD   
46โปรเซสเซอร์   
47โมดูลหน่วยความจำ   
48แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)   
49ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพรูปตัว T   
50ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 2U   
51ไดรฟ์แบ็คเพลน M.2   
52ไดรฟ์ M.2   
53คลิปยึด M.2   
54แผงครอบแผ่นกั้นลม GPU   
55แผ่นกั้นลมเสริม (สำหรับแผ่นกั้นลม GPU)   
56แผงครอบแผ่นกั้นลมมาตรฐาน   
57แผ่นกั้นลม GPU   
58ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง   
59แผ่นกั้นลมมาตรฐาน   
60ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง   
61การ์ดตัวยก (LP)   
62ตัวครอบตัวยก 3/4 4LP   
63ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (2FH + 7 มม.)   
64ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (1U)   
65แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
66ตัวครอบตัวยก 3   
67ตัวยก 1 หรือตัวครอบตัวยก 2   
68ตัวครอบตัวยก 1U   
69อะแดปเตอร์ PCIe   
70โมดูลพอร์ตอนุกรม   
71ตัวยก FH 1   
72การ์ดตัวยก 1 และ 2   
73การ์ดตัวยก 3   
74ตัวเครื่องที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว   
75ตัวเครื่องที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว   
76การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้า   
77ตัวครอบอะแดปเตอร์ด้านหน้า   
78การ์ดตัวยก 5   
79การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหลัง   
80อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ