Skip to main content

สวิตช์ป้องกันการบุกรุก

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

รูปที่ 1. การเดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

จากไปยัง
1 สายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก1 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนแผงพัดลม