Skip to main content

โมดูล I/O ด้านหน้า

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับโมดูล I/O ด้านหน้า

หมายเหตุ
  • โมดูล I/O ด้านหน้าอาจแตกต่างไปในแต่ละรุ่น ดู โมดูล I/O ด้านหน้า

  • เมื่อการเดินสายโมดูล I/O ด้านหน้า ให้ตรวจสอบว่าสายถูกยึดเข้ากับโครงด้านบนของตัวยึดสายแล้ว สำหรับรายละเอียด ดู ติดตั้งสลักตู้แร็ค

รูปที่ 1. การเดินสายโมดูล I/O ด้านหน้าบนสลักแร็คด้านขวา

จากไปยัง
1 แผงด้านหน้าและสาย USB1 ขั้วต่อ I/O ด้านหน้าและขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนส่วนประกอบแผงระบบ
รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับแผงการวินิจฉัยในตัวบนช่องใส่สื่อ

จากไปยัง
1 สาย USB ด้านหน้า1 ขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนส่วนประกอบแผงระบบ
2 สายแผงด้านหน้า2 ขั้วต่อ I/O ด้านหน้าบนส่วนประกอบแผงระบบ