Skip to main content

ไฟ LED บนโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่อยู่บน ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT)

รูปที่ 1. ไฟ LED บนโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
LEDs on the firmware and RoT security module

1 AP0 LED (สีเขียว)2 AP1 LED (สีเขียว)3 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดร้ายแรง (สีเหลืองอำพัน)
ตารางที่ 1. คำอธิบายไฟ LED
สถานการณ์AP0 LEDAP1 LEDไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดร้ายแรงไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGAหมายเหตุไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCCหมายเหตุการดำเนินการ
ความล้มเหลวร้ายแรงของโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoTดับดับติดไม่ระบุไม่ระบุเปลี่ยนโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
กะพริบไม่ระบุติดไม่ระบุไม่ระบุเปลี่ยนโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
กะพริบไม่ระบุติดติดไม่ระบุเปลี่ยนโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
ระบบไม่มีพลังงาน (ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ดับ)ดับดับดับดับดับหากมีไฟ AC แต่ส่วนประกอบแผงระบบไม่มีพลังงาน ให้:
  1. ตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟ (PSU) หรือแผงจ่ายไฟฟ้า (PIB) หากมี หาก PSU หรือ PIB มีข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยนทดแทน

  2. หาก PSU หรือ PIB ทำงานได้ตามปกติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

    1. เปลี่ยนแผง I/O ระบบ

    2. เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์

ข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้ของเฟิร์มแวร์ XCCกะพริบไม่ระบุดับไม่ระบุไม่ระบุข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
เฟิร์มแวร์ XCC ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดกะพริบไม่ระบุดับไม่ระบุไม่ระบุข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
การตรวจสอบความถูกต้องของเฟิร์มแวร์ UEFI ล้มเหลวไม่ระบุกะพริบดับไม่ระบุไม่ระบุข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
เฟิร์มแวร์ UEFI ได้รับการกู้คืนจากความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้องไม่ระบุติดดับไม่ระบุไม่ระบุข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
ระบบทำงานได้ตามปกติ (ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ติดสว่าง)ติดติดดับติดติดข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
หมายเหตุ
ดูตำแหน่งของไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA และ XCC ได้ที่ ไฟ LED ส่วนประกอบแผงระบบ