Skip to main content

ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์บนชุดตัวยกภายใน

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์บนชุดตัวยกภายใน

ก่อนการติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนชุดตัวยกภายใน ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

 1. ติดตั้งโครงยึดรองรับ M.2/ตัวยก
  1. จัดแนวสลักบนโครงยึดรองรับ M.2/ตัวยกให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง แล้วใส่โครงยึดรองรับให้เข้าที่ตามภาพ
  2. ขันสกรูให้แน่น
  รูปที่ 1. การติดตั้งโครงยึดรองรับ
  Install the support bracket on the chassis.

 2. ติดตั้งตัวยึดซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สองตัว
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวยึดซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
  Install super capacitor module brackets.

 3. ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
  1. เปิดคลิปยึดในตัวยึดของซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
  2. ใส่โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ลงในตัวยึด
  3. กดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ลงเพื่อติดตั้งลงในตัวยึด
  รูปที่ 3. การติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
  Super capacitor module installation

 4. เชื่อมต่อโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์กับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ โปรดดู โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
หลังจากติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ให้ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์