Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น

มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์พร้อมช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

รูปที่ 1. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีแบ็คเพลน
Front view of server model without a backplane

รูปที่ 2. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว
Front view of server models with eight 2.5-inch drive bays

รูปที่ 3. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง
Front view of server models with sixteen 2.5-inch drive bays

รูปที่ 4. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ช่อง
Front view of server models with twenty-four 2.5-inch drive bays

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
3 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์4 แถบข้อมูลแบบดึงออก
5 แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ (แผงครอบ 8 ช่อง)6 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
7 สลักแร็ค (ด้านขวา)8 ช่องใส่ไดรฟ์
9 สลักแร็ค (ด้านซ้าย) 

1 ขั้วต่อ VGA (เสริม)

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์

3 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap แต่ละไดรฟ์มีไฟ LED สองดวง
ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่
LED แสดงสถานะของไดรฟ์สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์

4 แถบข้อมูลแบบดึงออก

ป้ายบนแถบจะแสดงข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ MAC และข้อมูลอื่นๆ) เพื่อเข้าถึงโปรเซสเซอร์การบริการจากระยะไกล

5 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์

ใช้สำหรับปิดช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่าง

6 ชุด I/O ตัวหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED แสดงสถานะบนชุด I/O ตัวหน้า โปรดดู ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

7 9 สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร คู่มือการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดราง

8 ช่องใส่ไดรฟ์

จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์พร้อมช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
รูปที่ 5. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แปดช่อง
Front view of server models with eight 3.5-inch drive bays

รูปที่ 6. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองช่อง
Front view of server models with twelve 3.5-inch drive bays

รูปที่ 7. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีแบ็คเพลน
Front view of server model without a backplane

ตารางที่ 2. ส่วนประกอบด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
3 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์4 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
5 สลักแร็ค (ด้านขวา)6 แถบข้อมูลแบบดึงออก
7 ช่องใส่ไดรฟ์8 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
9 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ 

1 ขั้วต่อ VGA (เสริม)

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์

3 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap แต่ละไดรฟ์มีไฟ LED สองดวง
ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่
LED แสดงสถานะของไดรฟ์สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์

4 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED แสดงสถานะบนชุด I/O ตัวหน้า โปรดดู ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

5 8 สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร คู่มือการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดราง

6 แถบข้อมูลแบบดึงออก

ป้ายบนแถบจะแสดงข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ MAC และข้อมูลอื่นๆ) เพื่อเข้าถึงโปรเซสเซอร์การบริการจากระยะไกล

7 ช่องใส่ไดรฟ์

จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

9 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์

ใช้สำหรับปิดช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่าง