Skip to main content

FQXPMUP0006K : ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ LXPM

ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ LXPM

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat
    หมายเหตุ
    เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค