Skip to main content

FQXPMUP0105I : เริ่มต้นอัปเดต BMC

เริ่มต้นอัปเดต BMC

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ