Skip to main content

โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายของ โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)

หมายเหตุ
เพื่อการจัดวางสายที่ดีขึ้น จำเป็นต้องติดตั้งสายและ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว เข้ากับตัวยึดที่กำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลยึดแน่นดีแล้วในคลิปตัวยึด สำหรับรายละเอียด ใช้ภาพประกอบด้านล่างหรือ ติดตั้งโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)
รูปที่ 1. การเดินสายโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง

จากไปยัง
สายการตรวจจับการรั่วไหลขั้วต่อการตรวจจับการรั่วไหล