Skip to main content

ไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 7 มม. แบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม. รองรับการเชื่อมต่อสาย SATA, การเชื่อมต่อสาย NVMe หรือการเชื่อมต่อสาย RAID

การเดินสาย SATA

รูปที่ 1. การเดินสาย SATA สำหรับไดรฟ์ 7 มม.
SATA cable routing

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.1 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 7 มม. บนส่วนประกอบแผงระบบ
2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 บนแผง: PCIe 11

การเดินสาย NVMe

รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe สำหรับไดรฟ์ 7 มม.
NVMe cable routing

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.1 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 7 มม. บนส่วนประกอบแผงระบบ
2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 ขั้วต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลน 7 มม. บนส่วนประกอบแผงระบบ

การเดินสาย RAID

รูปที่ 3. การเดินสาย RAID สำหรับไดรฟ์ 7 มม.
RAID cable routing

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.1 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 7 มม. บนส่วนประกอบแผงระบบ
2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 อะแดปเตอร์ 8i: C0