Skip to main content

ติดตั้งสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในติดตั้งสลักตู้แร็ค

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

  หมายเหตุ
  หากสลักแร็คไม่ได้ประกอบเข้ากับขั้วต่อ VGA หรือส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า คุณสามารถติดตั้งสลักแร็คได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุสลักแร็คใหม่ไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำสลักแร็คชุดใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ จัดแนวของสลักแร็คให้เข้ากับพินบนตัวเครื่อง แล้วกดสลักแร็คลงบนตัวเครื่อง และค่อยๆ เลื่อนไปทางด้านหลัง
  รูปที่ 1. การติดตั้งสลักตู้แร็ค
  Rack latch installation

 3. ขันสกรูเพื่อยึดสลักแร็คที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้งสกรู
  Screws installation

 4. เดินสาย VGA ตามภาพ จากนั้น ขันสกรูเพื่อยึดคลิปยึดสาย
  รูปที่ 3. การติดตั้งคลิปยึดสาย
  Cable retainer installation

 5. ต่อสายทั้งหมดเข้ากับแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งแผ่นป้าย ID ที่สลักตู้แร็คด้านขวาตามภาพ
  รูปที่ 4. การติดตั้งแผ่นป้าย ID
  ID label plate installation

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube