Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ GPU

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • อะแดปเตอร์ GPU อาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท

 • ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ GPU และทำตามคำแนะนำดังกล่าวนอกเหนือจากคำแนะนำในหัวข้อนี้

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. (ไม่บังคับ) หากมีการติดตั้งส่วนประกอบตัวยกที่มีอะแดปเตอร์ GPU บนช่องเสียบตัวยก 3 ให้ถอดสายไฟออกจากอะแดปเตอร์ GPU
 3. ถอดส่วนประกอบตัวยกออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  Removing the riser assembly

 4. (ไม่บังคับ) หากมีการติดตั้งส่วนประกอบตัวยกบนช่องเสียบตัวยก 1 หรือ 2 ให้ถอดสายไฟออกจากอะแดปเตอร์ GPU
 5. ถอดอะแดปเตอร์ GPU ออกจากโครงยึดตัวยก
  รูปที่ 2. การถอดอะแดปเตอร์ GPU
  Removing the GPU adapter

 6. (ไม่บังคับ) หากอะแดปเตอร์ GPU ที่ถอดออกเป็นอะแดปเตอร์ GPU ความกว้างเดี่ยว ให้ถอดแผ่นกั้นลมเสริมที่สอดคล้องกันออกด้วย
  รูปที่ 3. การถอดแผ่นกั้นลมเสริม
  Single-wide add-on air baffle removal

 7. ติดตั้งแผงครอบ GPU ให้ตรงกับช่องเสียบที่ว่างบนแผ่นกั้นลม GPU
  รูปที่ 4. การติดตั้งแผงครอบ GPU
  GPU filler removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอะแดปเตอร์ GPU ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง