Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (1 ช่องเสียบ)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบไดรฟ์ 7 มม. (ตัวครอบขนาด 7 มม. หนึ่งตัว)

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

หมายเหตุ
แบ็คเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเฉพาะ

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

  3. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ สำหรับไดรฟ์ขนาด 7 มม. จากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากแบ็คเพลน โปรดดู ไดรฟ์ขนาด 7 มม.

 2. ถอดส่วนประกอบตัวยก 1 หรือตัวยก 2 ออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly removal

 3. ถอดแบ็คเพลนขนาด 7 มม. 2 ตัวออกจากตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. โปรดดู ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง