Skip to main content

การเปลี่ยนพอร์ตการจัดการ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งพอร์ตการจัดการ

สำคัญ
การเข้าถึง XCC บน Product_name ทั้งจากภายในและระยะไกลจะรองรับผ่านทางพอร์ตการจัดการเท่านั้น