Skip to main content

ถอดพอร์ตการจัดการ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพอร์ตการจัดการ

ก่อนถอดพอร์ตการจัดการ:
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 8. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 9. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลมระบบ ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

  หมายเหตุ
  คุณไม่จำเป็นต้องถอดส่วนประกอบสายพัดลมออกจากตัวครอบพัดลมระบบทั้งหมด แต่ให้วางส่วนประกอบลงบนตัวครอบไดรฟ์ไว้ชั่วคราวหลังจากถอดตัวครอบพัดลมระบบแล้ว เพื่อให้ตัวครอบพัดลมระบบไม่ขวางทาง
 10. ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O ดู ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O

 11. ถอดฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย I/O

ในการถอดพอร์ตการจัดการ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดพอร์ตการจัดการ
Graphic depicting the removal of the management port

 1. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการ
  หมายเหตุ
  หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสายพอร์ตการจัดการ คุณจะต้องถอดตัวครอบไดรฟ์ด้วย:
 2. ถอดสกรูสองตัวที่ยึดพอร์ตการจัดการกับเซิร์ฟเวอร์
 3. เลื่อนพอร์ตการจัดการไปทางด้านหลังของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์