Skip to main content

ถอดแผ่นกั้นอากาศ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผ่นกั้นลม

ก่อนถอดแผ่นกั้นลม:
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

ในการถอดแผ่นกั้นลม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นอากาศ
Graphic depicting the removal of the air baffle

 1. คลายสกรูยึดสองตัวบนแผ่นกั้นลม
 2. ดันแผ่นกั้นลมไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ จับแผ่นกั้นลม และค่อยๆ ยกออกจากเซิร์ฟเวอร์
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ถอดแผ่นกั้นอากาศออกอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย