Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม

ก่อนติดตั้งแผ่นกั้นลม:
 1. ตรวจสอบว่าไม่มีเครื่องมือหรือสกรูที่หลวมหลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์

 2. ตรวจสอบว่าได้ประกอบส่วนประกอบทั้งหมดใหม่อย่างถูกต้อง

 3. ตรวจสอบว่าได้เดินสายทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์อย่างเหมาะสม และสายไม่กีดขวางการติดตั้งแผ่นกั้นลม

ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลม
Installation of the standard air baffle

 1. จัดเรียงช่องเปิดของแผ่นกั้นลมรอบๆ ตัวระบายความร้อนโดยให้แถบด้านหน้าซ้ายและขวาซ้อนทับกับตัวครอบพัดลม และให้สามารถเสียบสกรูยึดลงในแท่งรองรับ จากนั้น วางแผ่นกั้นลมลงในตัวเครื่องและดันแผ่นกั้นลมให้เข้าที่
 2. ขันสกรูยึดสองตัวให้แน่นเพื่อยึดแผ่นกั้นลมเข้ากับตัวเครื่อง
หลังการติดตั้งแผ่นกั้นลม:
 1. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 2. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 3. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 4. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 5. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์