Skip to main content

การเปลี่ยนตัวครอบส่วนขยาย PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย PCIe

มีตัวครอบส่วนขยายสองประเภท:
  • ตัวครอบส่วนขยาย 3 ช่องเสียบ

  • ตัวครอบส่วนขยาย 4 ช่องเสียบ

ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนตัวครอบส่วนขยาย PCIe นั้นเหมือนกันสำหรับทั้งสองประเภท

หมายเหตุ
ทั้งสองตัวครอบส่วนขยาย PCIe ในเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นประเภทเดียวกัน