Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย PCIe

ในการติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย PCIe ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. จัดเรียงตัวครอบส่วนขยาย PCIe เพื่อให้ฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย PCIe อยู่ที่ด้านบน
 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU หากจำเป็น
 3. ติดตั้งฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย PCIe และถาดจัดเก็บสายเคเบิล หากจำเป็น
  1. ดันสาย USB และ VGA เข้าไปในตัวครอบเพื่อให้สายหย่อนเพียงพอ จากนั้นวางด้านหน้าของถาดจัดเก็บสายเคเบิลลงในตัวครอบส่วนขยาย PCIe แล้ววางด้านหลังของถาดจัดเก็บสายเคเบิล
   หมายเหตุ
   หรือสามารถติดตั้งส่วนประกอบของพอร์ต USB และพอร์ตวิดีโอในถาดจัดเก็บสายเคเบิลของตัวครอบส่วนขยาย PCIe 1 หากติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว คุณต้องถอดส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์เพื่อเชื่อมต่อสายของพอร์ตวิดีโอ 1 และสาย USB 2 เข้ากับแผงระบบ ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์
   รูปที่ 1. ขั้วต่อ USB และวิดีโอบนแผงระบบ

  2. วางฝาครอบส่วนขยายลงบนตัวครอบส่วนขยาย PCIe แล้วเลื่อนเข้าที่
   รูปที่ 2. การติดตั้งฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย PCIe และถาดจัดเก็บสายเคเบิล.

   ตัวครอบส่วนขยาย 3 ช่องเสียบจะแสดงในภาพประกอบนี้ ขั้นตอนสำหรับการติดตั้งส่วนขยายตัวครอบ 4 ช่องเสียบนั้นเหมือนกัน 4. ต่อสายไฟเข้ากับแผงระบบ หากคุณทำการติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย PCIe 1 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB และวิดีโอนั้นเชื่อมต่อเข้ากับแผงระบบด้วย
 5. หมุนตัวครอบส่วนขยาย PCIe เพื่อให้ฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย PCIe อยู่ตรงกับด้านขวาของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การหมุนตัวครอบส่วนขยาย PCIe ลง

 6. จัดเรียงหัวตะปูตัวบนตัวครอบส่วนขยายกับช่องเสียบในตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น วางตัวครอบส่วนขยาย PCIe ลงในตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 7. เลื่อนตัวครอบส่วนขยายไปด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าจะคลิกเข้า
  รูปที่ 4. การติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย PCIe.

  ตัวครอบส่วนขยาย 3 ช่องเสียบจะแสดงในภาพประกอบนี้ ขั้นตอนสำหรับการติดตั้งส่วนขยายตัวครอบ 4 ช่องเสียบนั้นเหมือนกัน


  PCIe expansion cage installation
 8. เชื่อมต่อสาย PCIe จากตัวครอบส่วนขยาย PCIe เข้ากับแผงระบบ
 9. เดินสายไฟผ่านร่องกับช่องที่อยู่ภายในตัวครอบพัดลม
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสาย:
หลังจากติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย PCIe:
 1. ติดตั้งตัวครอบพัดลม ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 2. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 3. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 4. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 5. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 6. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 7. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์