Skip to main content

FQXSPBR4008I : ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] ไม่สามารถเริ่มต้น

ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] ไม่สามารถเริ่มต้น

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่า Management Controller จากไฟล์และไม่สามารถเริ่มต้นการกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0138

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่ารหัสผ่านสำหรับไฟล์การกำหนดค่าการสำรองข้อมูลแบบเข้ารหัสนั้นถูกต้อง
  2. ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้ง
  3. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo