Skip to main content

FQXSPUN0018J : เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0520

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller เพื่อดูว่าอุปกรณ์ที่ระบุต้องปรับปรุงประสิทธิภาพหรือไม่