Skip to main content

FQXSPSE4016I : การรักษาความปลอดภัยของบัญชีล็อกอินร่วมถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8]

Global Login Account Security ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8]

ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของบัญชีล็อกอินร่วมเป็นแบบดั้งเดิม

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0099

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ