Skip to main content

FQXSPSE4045I : รหัสผ่านของบุคคลภายนอกของ Salt ของผู้ใช้ [arg1] ได้รับการ [arg2]

รหัสผ่านของบุคคลภายนอกของ Salt ของผู้ใช้ [arg1] ได้รับการ [arg2]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้ที่ผู้ใช้จัดการ Salt ของรหัสผ่านของบริษัทภายนอกได้สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0241

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ