Skip to main content

ถอดส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอด ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

ก่อนถอด ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า ออก:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

ในการถอด ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
 2. ถอดสาย VGA ออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 1. ตำแหน่งของขั้วต่อ VGA ด้านหน้าบนแผงระบบ


 3. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึด ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า ออก
  รูปที่ 2. การถอด ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า


 4. เอนฝาครอบสายและถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอด ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

 5. จับ ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า และดึงไปข้างหน้าเล็กน้อยตรงด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อถอดออก
  รูปที่ 4. การถอด ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง