Skip to main content

การเปลี่ยนชุดถาดแผงข้อมูลของผู้ควบคุมและแผงแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้ง ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ และ แผงตัวดำเนินการด้านหน้า