Skip to main content

การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์และไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งหรือถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว และไดรฟ์แบ็คเพลน