Skip to main content

การเปลี่ยนส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้ง ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า