Skip to main content

การถอดส่วนประกอบของถาดแผงตัวดำเนินการ

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอด ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ

ก่อนถอด ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ ออก:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

ในการถอด ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
 2. ถอดสาย USB และสาย แผงตัวดำเนินการด้านหน้า ออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 1. สาย USB 2.0 และสายแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

  ตารางที่ 1. สาย USB 2.0 และสายแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
  1 สาย USB 2.02 สายแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ USB 3.0 วางเป็นแนวตั้งระหว่างถอดออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 2. การถอดขั้วต่อ USB 3.0 ในแนวตั้ง

 3. ถอดสาย USB 3.0 ออกจากช่องร้อยสาย
 4. ถอดสกรูที่ยึดชุดถาดออก
 5. จับแท็บที่ด้านหลังของชุดถาด แล้วดันออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอด ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube