Skip to main content

FQXSPUN2011I : เซนเซอร์ [SensorElementName] กำลังยกเลิกประกาศคาดการณ์การทำงานล้มเหลว

เซนเซอร์ [SensorElementName] กำลังยกเลิกประกาศคาดการณ์การทำงานล้มเหลว

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าเซนเซอร์มีการยกเลิกประกาศคาดการณ์การทำงานล้มเหลว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - การคาดการณ์ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0511

SNMP Trap ID

27

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ