Skip to main content

ถอดแบตเตอรี่ระบบ

แบตเตอรี่ระบบอยู่ในถาด I/O ที่เข้าถึงได้จากด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอด I/O ออกจากตัวเครื่องแล้ว ให้ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 1 ถึง 4 (ตัวยก 1) และอะแดปเตอร์ในช่องเสียบ 8 เพื่อเข้าถึงแบตเตอรี่ แล้วจึงถอดแบตเตอรี่ออกจากถาด I/O

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S004
Attention
ข้อควรระวัง

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุของ Lenovo หรือเทียบเท่าที่ผู้ผลิตแนะนำ หากระบบของคุณมีโมดูลที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประเภทเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตเดิม แบตเตอรี่มีสารลิเธียมและสามารถระเบิดได้หากใช้ จับ หรือกำจัดอย่างไม่เหมาะสม

ห้าม:
 • โยน หรือจุ่มลงในน้ำ
 • โดนความร้อนสูงเกิน 100°C (212°F)
 • ซ่อมหรือแยกชิ้นส่วน

กำจัดแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

S005
Attention
ข้อควรระวัง
แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด ห้ามเผาแบตเตอรี่ เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น รีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ เมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของระบบ:

 • Lenovo ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณ แบตเตอรี่ลิเธียมจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
 • หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมตัวเดิมกับแบตเตอรี่โลหะหนักหรือแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก โปรดคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ แบตเตอรี่และตัวสะสมไฟฟ้าที่มีโลหะหนักต้องมีการกำจัดโดยแยกออกจากของเสียชุมชนปกติ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจะรับคืนชิ้นส่วนเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 • หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ แล้วรีเซ็ตวันที่และเวลาของระบบ

ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ระบบ:

 1. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่อกับอะแดปเตอร์ในถาด I/O และเขียนป้ายกำกับไว้ แล้วจึงถอดถาด I/O ดู ถอดถาด I/O

 2. ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 1 ถึง 4 (ตัวยก 1) ดู ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 1 ถึง 4 (ตัวยก 1)

 3. ถอดอะแดปเตอร์ที่ติดตั้งในช่องเสียบ 8 ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากช่องเสียบ 5 ถึง 8

 4. ค้นหาตำแหน่งของแบตเตอรี่ระบบบนแผงถาด I/O ดู ขั้วต่อถาด I/O

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดแบตเตอรี่ระบบ

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดแบตเตอรี่ระบบ

 1. ค่อย ๆ ดันด้านบนของแบตเตอรี่ไปทางตรงกลางของถาด I/O เพื่อถอดออกจากตัวยึดแบตเตอรี่
 2. ใช้นิ้วยกแบตเตอรี่ออกจากตัวยึด

หลังจากที่ถอดแบตเตอรี่ระบบแล้ว ให้กำจัดทิ้งตามข้อบังคับของท้องถิ่น