Skip to main content

ถอดถาด I/O

ถาด I/O เข้าถึงได้จากด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ เปิดคันปลดล็อคเพื่อดึงถาด I/O ออกมา หากคุณกำลังถอดถาด I/O โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามรอบการบำรุงรักษา คุณต้องถ่ายโอนข้อมูลหมายเลขระบบไปยังถาด I/O ใหม่

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่คุณจะถอดถาด I/O:

  • ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่อกับอะแดปเตอร์ในถาด I/O และเขียนป้ายกำกับไว้

    หมายเหตุ
    ข้อมูลหมายเลขระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR950 จะจัดเก็บไว้ในถาด I/O หากคุณกำลังถอดถาด I/O เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนสำหรับการบำรุงรักษา คุณต้องถ่ายโอนข้อมูลหมายเลขระบบไปยังถาด I/O ใหม่ หลังจากที่ติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์
  • หากคุณจัดการเซิร์ฟเวอร์จาก Lenovo XClarity Administratorโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณยกเลิกการจัดการเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะถอดถาด I/O จากนั้น คุณสามารถกลับมาจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้อีกครั้ง หลังจากมีการเปลี่ยนถาด I/O ใหม่แล้ว

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดถาด I/O

รูปที่ 1. การถอดถาด I/O
I/O tray removal

  1. กดปุ่มบนแต่ละคันปลดล็อค แล้วหมุนคันปลดล็อคพร้อมๆ กันจนกว่าจะตั้งฉากกับตัวเครื่อง
  2. ดึงถาด I/O ออกจากตัวเครื่อง

หลังจากที่จะถอดถาด I/O:

  • หากคุณกำลังเปลี่ยนถาด I/O โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบำรุงรักษา ให้ถอดส่วนประกอบทั้งหมดต่อไปนี้ออกจากถาด แล้ววางไว้บนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต หรือติดตั้งในถาด I/O ใหม่:

  • หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนถาด I/O ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube