Skip to main content

ติดตั้งถาด I/O

ติดตั้งถาด I/O โดยเสียบลงในด้านหลังของตัวเครื่อง ดันเข้าจนกว่าจะหยุด แล้วปิดคันปลด หากคุณกำลังติดตั้งถาด I/O ใหม่เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนตามรอบการบำรุงรักษา คุณต้องถ่ายโอนข้อมูลหมายเลขระบบโดยเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งถาด I/O ใหม่

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ก่อนที่จะติดตั้งถาด I/O:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล อะแดปเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดในถาด I/O ได้รับการติดตั้งและวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือชิ้นส่วนที่หลวมภายในเซิร์ฟเวอร์

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายภายในทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว ดู การเดินสายภายใน

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งถาด I/O:

รูปที่ 1. การติดตั้งถาด I/O
I/O tray installation
ข้อควรสนใจ
เมื่อใส่ถาด I/O อย่าให้ขั้วต่อของถาด I/O ใดๆ ไปชนกับขอบของตัวเครื่อง

  1. วางถาด I/O ให้ตรงกับช่องเปิดที่ด้านหลังของตัวเครื่อง แล้วเสียบลงไป วางตำแหน่งถาดไปทางด้านขวาของช่องเปิดระหว่างการใส่
  2. เปิดคันปลดถาด I/O จนสุด แล้วดันถาดเข้าในตัวเครื่องจนกระทั่งหยุดลง
  3. หมุนคันปลดของถาด I/O จนกว่าจะล็อคเข้าที่สนิท
หลังการที่ติดตั้งถาด I/O

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube