Skip to main content

การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟแบบถาวรหรือสำรอง