Skip to main content

การใช้รหัสผ่าน

สามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน แม้ว่ารหัสผ่านจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล หากคุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่าน ให้อ่านหัวข้อต่อไปนี้

ในการเริ่มโปรแกรม Setup Utility ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

ประเภทของรหัสผ่าน

รหัสผ่านที่มีอยู่ในโปรแกรม Setup Utility มีประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

 • รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

  เมื่อมีการตั้งรหัสผ่านในการเปิดเครื่อง ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้จนกว่าจะป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

 • รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

  การตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณมีหน้าที่รักษาการตั้งค่าการกำหนดค่าของหลายเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจต้องการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

  เมื่อตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณพยายามเข้าถึงโปรแกรม Setup Utility ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรม Setup Utility ได้จนกว่าจะป้อนรหัสผ่านถูกต้อง

  หากมีการตั้งรหัสผ่านในการเปิดเครื่องและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบไว้ คุณจะสามารถป้อนรหัสผ่านใดรหัสผ่านหนึ่งได้ แต่คุณต้องใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบในการเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าใดๆ

 • รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์

  การตั้งค่ารหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลบนไดรฟ์จัดเก็บภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์) เมื่อตั้งรหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณพยายามเข้าถึงไดรฟ์จัดเก็บ

หมายเหตุ
 • รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ยังคงมีผลใช้ได้อยู่ แม้ว่าจะนำไดรฟ์จัดเก็บออกจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งและไปติดตั้งในอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง

 • ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านหรือกู้คืนข้อมูลจากไดรฟ์จัดเก็บได้ หากลืมรหัสผ่านฮาร์ดดิสก์

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

รหัสผ่านสามารถเป็นอักขระตัวอักษรและตัวเลขผสมกันได้สูงสุด 64 ตัว เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ขอแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพที่คาดเดาได้ยาก

หมายเหตุ
รหัสผ่านของโปรแกรม Setup Utility จะพิจารณาตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่

ในการตั้งรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

 • มีความยาวอักขระอย่างน้อย 8 ตัว

 • ประกอบด้วยอักขระตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวและตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว

 • ไม่ใช่ชื่อหรือชื่อผู้ใช้ของคุณ

 • ไม่ใช่ชื่อหรือคำทั่วไป

 • แตกต่างจากรหัสผ่านของคุณก่อนหน้านี้อย่างมาก

การตั้งค่า เปลี่ยน หรือลบรหัสผ่าน

ในการตั้งค่า เปลี่ยน หรือลบรหัสผ่าน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Setup Utility (ดู การเริ่มโปรแกรม Setup Utility)
 2. เลือก Security
 3. ให้เลือก Set Power-On Password, Set Administrator Password หรือ Set Hard Disk Password และกด Enter ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรหัสผ่าน
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อตั้งค่า เปลี่ยน หรือลบรหัสผ่าน
  หมายเหตุ
  รหัสผ่านสามารถเป็นอักขระตัวอักษรและตัวเลขผสมกันได้สูงสุด 64 ตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับรหัสผ่าน
 5. ในการบันทึกการตั้งค่าและออกจากโปรแกรม Setup Utility ให้กด F10 แล้วเลือก Yes ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และกด Enter

การลบรหัสผ่านที่ทำหายหรือลืม (การลบข้อมูล CMOS)

หมายเหตุ
คำแนะนำในส่วนนี้ใช้ไม่ได้กับรหัสผ่านฮาร์ดดิสก์
ในการลบรหัสผ่านที่ทำหายหรือลืม ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ถอดสื่อออกจากไดรฟ์และปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด แล้วถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ออก
 2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
 3. ระบุตำแหน่งของจัมเปอร์ล้างข้อมูล CMOS บนแผงระบบ (ดู จัมเปอร์บนแผงระบบ)
 4. ย้ายจัมเปอร์จากตำแหน่งมาตรฐาน (พิน 1 และ 2) ไปยังตำแหน่งบำรุงรักษา (พิน 2 และ 3)
 5. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปใหม่ แล้วเชื่อมต่อสายไฟ (ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
 6. เปิดเซิร์ฟเวอร์และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องประมาณ 5 วินาทีเพื่อปิดเซิร์ฟเวอร์
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2
 8. ย้ายจัมเปอร์ล้างข้อมูล CMOS /Recovery กลับไปยังตำแหน่งมาตรฐาน (พิน 1 และพิน 2)
 9. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ แล้วเชื่อมต่อสายไฟ
 10. ในการบันทึกการตั้งค่าและออกจากโปรแกรม Setup Utility ให้กด F10 แล้วเลือก Yes ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และกด Enter