Skip to main content

การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า

เมื่อมีการเปิดใช้งานการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นใน POST เมื่อระบบตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า (เช่น ไดรฟ์จัดเก็บหรือโมดูลหน่วยความจำ)

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มโปรแกรม Setup Utility (ดู การเริ่มโปรแกรม Setup Utility)
  2. เลือก Security > Configuration Change Detection และกด Enter
  3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ และกด Enter
  4. ในการบันทึกการตั้งค่าและออกจากโปรแกรม Setup Utility ให้กด F10 แล้วเลือก Yes ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และกด Enter

ในการหลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ ให้เลือกดำเนินการต่อไปนี้: