Skip to main content

1 x แบ็คเพลน SAS/SATA

ส่วนนี้แสดงรายการส่วนประกอบที่ต้องใช้ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนแบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว 1 x SAS/SATA

หมายเหตุ
 • การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

 • เมื่อเดินสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายทั้งหมดอย่างเหมาะสมผ่านช่องร้อยสายและคลิปยึดสาย

 • สาย Y จะแสดงเป็นสายแยกในภาพประกอบของแบ็คเพลนแต่ละตัว

 • ยึดปลายสาย Y ที่ไม่ใช้ให้แน่นใต้คลิปยึดสาย

 • ต่อสายโดยจัดลำดับความสำคัญของอะแดปเตอร์ RAID Gen 4

 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายที่ใช้ได้ที่ รายการสายแบ็คเพลน

การกำหนดค่านี้มีรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้:

SATA แบบออนบอร์ด

การเดินสาย SAS/SATA
รูปที่ 1. การเดินสาย SAS/SATA ไปยังแผงระบบ
SAS/SATA cable routing to system board
จากไปยังสาย
1 BP1: SAS/SATASATA 0-3 (บนแผง)SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 (540 มม.)

1 x 8i RAID/HBA

การเดินสาย SAS/SATA
รูปที่ 2. การเดินสาย SAS/SATA ไปยังช่องเสียบ PCIe 9
SAS/SATA cable routing to PCIe slot 9
จากไปยังสาย
1 BP1: SAS/SATA
 • 8i G4: C0

 • 8i G3: C0, C1

 • Gen 4: SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 (590 มม./590 มม.)

 • Gen 3: Mini-SAS x4*2 ถึง SlimSAS x4*2 (590 มม./590 มม.)

1 x 16i RAID/HBA

การเดินสาย SAS/SATA
รูปที่ 3. การเดินสาย SAS/SATA ไปยังช่องเสียบ PCIe 9
SAS/SATA cable routing to PCIe slot 9
จากไปยังสาย
1 BP1: SAS/SATA
 • 16i G4: C0

 • 16i G3: C0, C1

 • Gen 4: SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 (590 มม./590 มม.)

 • Gen 3: Mini-SAS x4*2 ถึง SlimSAS x4*2 (590 มม./590 มม.)

1 x CFF 16i RAID/HBA

การเดินสาย SAS/SATA
รูปที่ 4. การเดินสาย SAS/SATA ไปยังอะแดปเตอร์ RAID/HBA CFF
SAS/SATA cable routing to CFF RAID/HBA adapter
จากไปยังสาย
1 BP1: SAS/SATACFF RAID/HBA: C0SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 (260 มม.)