Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ค้นหาช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลชบนแผ่นกั้นลม

รูปที่ 1. ตำแหน่งช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช
Flash power module location
ตารางที่ 1. ตำแหน่งช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลชบนแผ่นกั้นลม
1 ช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช 13 ช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช 3
2 ช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช 24 ช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช 4

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  รูปที่ 2. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  Flash power module installation
  1. สังเกตการจัดแนวของโมดูลพลังงานแบบแฟลช แล้วค่อยๆ เสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลชลงในคลิปยึดที่ด้านหนึ่งตามภาพ
  2. กดโมดูลพลังงานแบบแฟลชอีกด้านหนึ่งลงไปจนกว่าจะยึดเข้าที่
 2. เดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชและเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ RAID
  รูปที่ 3. การเดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  Flash power module cable routing

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube