Skip to main content

ถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • หากมีการติดตั้งขาตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ให้หมุนเข้าด้านในและวางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ค้นหาช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลชบนแผ่นกั้นลม

รูปที่ 1. ตำแหน่งช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช
Flash power module location
ตารางที่ 1. ตำแหน่งช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลชบนแผ่นกั้นลม
1 ช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช 13 ช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช 3
2 ช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช 24 ช่องเสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลช 4

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
 2. ถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชออกจากอะแดปเตอร์ RAID
 3. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  รูปที่ 2. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  Flash power module removal
  1. ค่อยๆ หมุนคลิปยึดตามภาพ
  2. ยกโมดูลพลังงานแบบแฟลชขึ้นและนำออกจากช่องใส่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube