Skip to main content

ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่อง

หลังจากเปิดใช้งานเครื่องแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ติดสว่างและเป็นสีเขียวทั้งหมด