Skip to main content

ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์

ดูหัวข้อนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์

รูปที่ 1. ขั้วต่อแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay

ตารางที่ 1. ขั้วต่อแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay
1 ขั้วต่อไฟฟ้าแบ็คเพลนไดรฟ์3 ขั้วต่อ SAS/SATA
2 ขั้วต่อ PCIe (NVMe)