Skip to main content

ขั้วต่อแบ็คเพลนพลังงาน

ดูหัวข้อนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลนพลังงาน

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแบ็คเพลนพลังงาน

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบของแบ็คเพลนพลังงาน
1 ขั้วต่อ Sideband ของแบ็คเพลนพลังงาน
2 ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเครื่อง (สีเขียว)1
3 สวิตช์เปิดเครื่อง
4 ขั้วต่อชุดแหล่งจ่ายไฟ 2
5 ขั้วต่อชุดแหล่งจ่ายไฟ 1
1 หากไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเครื่องติดสว่าง หมายความว่ามีเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่